Biz hakda

Lýuks çadyry hakda

Lýuks çadyry hakda

“LUXO TENT” Hytaýda ýeňil agramly binagärlik gurluşynyň hünärmeni bolup, onuň ady bilen “Luxo Tent” we “Luxo Camping” atly iki marka bar.

Bu kompaniýa, Hytaýyň iň ýokary alýumin çadyr öndürijisi we satuw bilelikdäki kompaniýasy Çengduda ýerleşýär.

Taslama bilen meşgullanýarys we bir bitewi taslama hyzmatyny öndürýäris we önümlerimiz we hyzmatlarymyz daşary ýurtlarda we içerki müşderiler tarapyndan nirede tanalýar.Biz ýokary derejeli dizaýnlary we ajaýyp ýalpyldawuk çadyrlary, kaşaň kurort çadyryny we ajaýyp ýer üçin myhmanhana çadyryny, syýahatçylyk gozgalmaýan emläklerini, ekologiki dynç alyş naharhana kärhanalaryny, daşky gurşaw dizaýnyny meýilleşdirmegi we beýleki degişli bölümleri hödürlemegi maksat edinýäris.

Bizde saýlama çadyrlaryň, gyzgyn çadyrlaryň maglumat bazalarynyň giň görnüşi bar.
Has täzeçillikli dizaýn gözleýän müşderiler üçin ýokary derejeli ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.
Konsepsiýa dizaýnyndan başlap, düşelgäniň taslamasyny durmuşa geçirýänçä hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.

biz hakda (4)
biz hakda (3)
biz hakda (2)
biz hakda (1)

Lighteňil agramly binagärlik gurluşy üçin açar çözgüdi

Kompaniýada häzirki zaman önümçilik enjamlary, güýçli gözleg we ösüş güýji we gurluşyk, köp ýyllyk tehniki tejribe bilen birleşdirilen hünärmen topary bar.Alýumin garyndysynyň we ýeňil polat çarçuwaly gurluşlaryň ähli görnüşleri üçin dizaýn, önümçilik, gurnama we hyzmat hyzmatlaryny hödürleýäris.
In Engineeringenerçilik we Tehnologiýa Bölüminde indi iki gurluşykçy PRC Sertifikatly birinji synp, üç sany konstruktor PRC Sertifikatly ikinji synp, ýedi sany uly dizaýner we on alty satuw bar, olar 5 ýyldan gowrak wagt bäri işleýärler we müşderilere çalt we täsirli hünär önüm dizaýny we taslama çözgüdi berip bilerler.

Kompaniýanyň medeniýeti

Gymmatlyklarymyz: minnetdarlyk, dogruçyl, hünärmen, hyjuwly, hyzmatdaş
“Luxo Tent”, kök, hil birinji ýerde durýar, her bir jikme-jigi standartlaşdyrmak üçin täze garaýyş bilen öz-özüne bagly täzelik, täze garaýşymyz bilen içerde we daşary ýurtly müşderilere tygşytly önüm we hyzmat hödürleýär.
Müşderilerimizi diňe roýalti ýaly duýýan hyzmat derejesini hödürlemeýäris.Zawodymyza iş ýerlerini derňemek üçin mydama mähirli garşylaýarys, biziň bilen işewür hyzmatdaş gatnaşyk gurmagy hoş geldiňiz.